Report

麵粉產品認證

NO 檔案名稱 檔案日期 下載
1 107年19船-農委會-輸入植物檢疫證明 2019/01/23
2 107年19船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2019/01/23
3 107年19船-美國農業部-出口檢驗證明 2019/01/23
4 107年19船-小麥原產證明 2019/01/23
5 107年18船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/12/25
6 107年18船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/12/25
7 107年18船-美國農業部-出口檢驗證明 2018/12/25
8 107年18船-小麥原產證明 2018/12/25
9 107年17船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/12/10
10 107年17船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/12/10

EN