Report

麵粉產品認證

NO 檔案名稱 檔案日期 下載
1 107年10船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/08/20
2 107年10船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/08/20
3 107年10船-美國農業部-出口檢驗證明 2018/08/20
4 107年10船-小麥原產證明 2018/08/20
5 107年09船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/07/25
6 107年09船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/07/25
7 107年09船-美國農業部-出口檢驗證明 2018/07/25
8 107年09船-小麥原產證明 2018/07/25
9 107年08船-農委會-輸入植物檢疫證明 2018/07/24
10 107年08船-衛福部-食品及相關產品輸入許可通知 2018/07/24

EN